Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SA/Sz 146/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi przez M. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: Odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 18 września 2012 r. Wojewódzki...

I SA/Ke 90/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-05-31

niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń...
Społecznych z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...

V SA/Wa 594/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] stycznia 2014r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; oddala...
. nr [...] odmawiająca przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym...

V SA/Wa 593/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] stycznia 2014r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; oddala...
. nr [...] odmawiająca przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym...

V SA/Wa 2383/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. Z. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
: oddalić wniosek. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2014 r. tut. Sąd odrzucił wniosek R. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na złożenie tego wniosku...

II SA/Wa 2117/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

niejawnym wniosku B. W. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
w drodze wyjątku postanawia - przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

I SA/Gl 94/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącej z dnia 11 lutego 2013 r. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 3...
kwietnia 2012 r. p o s t a n a w i a odrzucić wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 r. Wyrokiem z dnia 3...

II SA/Wa 332/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

. T. - przedstawiciela ustawowego małoletniej S. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] grudnia...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia 06 lutego 2014 r. (07 lutego...

I SA/Ke 90/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-20

niejawnym wniosku M.G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M.G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 27 lutego...

I SA/Bd 2/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-08

2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. P. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi K. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: odmówić przywrócenia terminu Postanowieniem z dnia 04 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100