Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę. W październiku 2007 r. ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Na to postanowienie skarżący wniósł zażalenie. Postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny...

I OPP 77/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

tej skarżący zawarł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 13 października 2010 r. wezwano skarżącego...
. Zarządzeniem z dnia 29 lipca 2011 r. sprawę skierowano na posiedzenie niejawne celem rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Zarządzeniem z dnia 31...

I OPP 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

. - A. W dniu 23 maja 2006 r. wpłynęła skarga kasacyjna K. W. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia...
6 czerwca 2006 r. odrzucił wniosek K. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

I OPP 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-16

rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosku W. E. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na przewlekłość postępowania...
postanawia: 1. odrzucić zażalenie, 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na przewlekłość postępowania. Postanowieniem z dnia 28...

I OPP 90/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

skarżącemu przyznania prawa pomocy., Od powyższego postanowienia skarżący złożył sprzeciw oraz wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W wykonaniu zarządzenia sędziego...
WSA we Wrocławiu z dnia 2 października 2019 r., wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu oraz wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia...

I OPP 27/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

. Na to postanowienie skarżący złożył zażalenie (data wpływu do Sądu 7 listopada 2019 r.) oraz złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia, jak również wniosek...
. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia i tego samego dnia uchylił postanowienie z 16 października 2019 r. o odrzuceniu skargi, od którego skarżący złożył...

I OPP 33/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

w Warszawie przez organ w dniu 13 października 2010 r. W skardze tej skarżący zawarł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu 28 października 2010 r...
nastąpiła przewlekłość oraz przyznał skarżącemu sumę pieniężną w wysokości 2 000 zł, z uwagi na zbyt długi okres oczekiwania na rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu...

I OPP 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu., Pismem z dnia 21 lutego 2018 r. wyznaczony pełnomocnik z urzędu złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie...
., Postanowieniem z dnia 13 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie...

I OW 36/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

w sprawie ze skargi A. Z. na postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
. w sprawie ze skargi A. Z. na postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] maja 2011 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia...

I OW 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

2013 r. M. W. w piśmie z dnia [...] marca 2013 r. wniosła o przywrócenie terminu do rozpoznania jej sprzeciwu od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu oraz w zażaleniu z dnia [...] marca 2013 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia...
1   Następne >   +2   6