Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 1140/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-14

niejawnym wniosku M. Sp. z o.o. z siedzibą w P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w P...
. na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] marca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny postanawia: przywrócić termin do złożenia...

VI SA/Wa 382/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

niejawnym wniosku W. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z [...] grudnia 2017 r. nr [...] w sprawie...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Skarżący - W. T., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czyniąc to za pośrednictwem Prezesa Urzędu...

VI SAB/Wa 56/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

wniosku S. Sp. j. z siedzibą w J. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...
w przedmiocie stosowania postanowień niedozwolonych w umowach postanawia odmówić przywrócenia terminu S. Sp. j. z siedzibą w J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Wa 3307/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

niejawnym wniosku B. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. i doręczenie jego odpisu w sprawie...
: odmówić przywrócenia terminu Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. K. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony...

VII SA/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

podania postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 lutego 2010 r. odrzucił, wniesioną...
nadania w urzędzie pocztowym) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, uzasadniając go okolicznością, iż składając skargę osobiście w siedzibie...

VI SA/Wa 2135/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-27

. W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji...
a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy. K. W. (dalej też jako 'wnioskodawca' lub 'skarżący') wniósł...

VI SA/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-22

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach z dnia [...] września 2013r...

II GZ 490/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] marca 2011 r...
z dnia 31 sierpnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1049/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił 'V. S. G.' Spółce z o.o. w Z. przywrócenia terminu do uzupełnienia...

VI SA/Wa 735/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
., nr [...] w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia...

VI SA/Wa 1049/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-31

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. Spółka z o.o. z siedzibą w Z. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi W. Spółka z o.o....
niespełniających wymagań bezpieczeństwa postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia barków formalnych skargi. Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia...
1   Następne >   +2   4