Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SA/Go 819/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-12

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi D.C. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego...
w [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia opinii o braku podstaw...

IV SAB/Wr 106/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-06

albo przez ich pracowników postanawia: przywrócić M. M. termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wydanym w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia...
pocztowej wniosek o przywrócenie terminu bowiem, jak wskazał, pozbawiono go szans na zapoznanie się z pouczeniem tut. Sądu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Zdaniem...

II SA/Gd 340/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-25

z dnia 7 maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie udostępnienia informacji publicznej stwierdza nieważność zaskarżonego...
Sądu Okręgowego z dnia 7 maja 2021 r., [...], w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Zaskarżone...

I OZ 591/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

marca 2015 r., W dniu 23 marca 2015 r. M. P. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia przedmiotowej skargi., Postanowieniem z 23 kwietnia 2015 r. Wojewódzki...
Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Naczelnej Rady Adwokackiej z siedzibą w Warszawie o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Lu 290/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-07-15

: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. oddala skargę; II. przyznaje radcy prawnemu K. Ł. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
Sądu odmówił przywrócenia R. S. (dalej jako: skarżący) terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Sądu R. w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

III OZ 474/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-12

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Fundacji W. w P. na pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 lutego...
Administracyjny w Łodzi odrzucił wniosek skarżącej Fundacji o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W uzasadnieniu wskazał, że Fundacja złożyła...

IV SAB/Po 72/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-12

niejawnym wniosku K. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 2009 r. IV...
postanawia przywrócić Skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej /-/ M. Dybowski WSA/wyr.1 -sentencja postanowienia Postanowieniem z dnia 07 kwietnia 2009 r. IV SAB...

II SAB/Lu 410/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-03

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2015 r., sygn...
i ustanowienie adwokata., W dniu 25 października 2017 r. wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

IV SAB/Wr 222/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-12-04

niejawnym sprawy z wniosku J. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. M. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego...
dla [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt IV SAB/Wr 222/19...

I OZ 1138/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. T. na bezczynność Prezesa Sadu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w przedmiocie...
2009 r. adwokat A. W. złożył w imieniu skarżącego skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. We wniosku podkreślił, że uchybienie terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   16