Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

VI SA/Wa 1175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Służby Cywilnej z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. oddala skargę; 2...
. nr [...] [...], po rozpatrzeniu wniosku A. S., na podstawie art. 59 w zw. z art. 58 oraz art. 134 w zw. z art. 127 § 3 kpa, postanowił:, 1. odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Rz 1622/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-11-23

niejawnym wniosku H.Ż. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie z jej skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia...
wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II skarżąca została wezwana o nadesłanie 1 odpisu wniosku, w terminie 7 dni...

II SA/Wa 1602/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

niejawnym wniosku J. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018r...
renty specjalnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24...

VII SA/Wa 1831/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

z dnia [...] lipca 2010 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] lipca 2005r. I. stwierdza nieważność...
Zdrowia, zawarte w piśmie [...] z dnia [...] lipca 2005 r. i wszelkich innych pism istniejących w sprawie. Do skargi skarżący załączył wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Wa 1561/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

wniosku W. U. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzeniu uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2007 r. sygn...
specjalnego postanawia odmówić przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17...

II SA/Wa 525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Przewodniczący Sędzia WSA - Olga Żurawska-Matusiak po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. L. o przywrócenie terminu do wniesienia...
Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej...

II SA/Wa 688/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

niejawnym wniosku H. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania...
świadczenia w drodze wyjątku postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 303/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - oddala skargę - Prezes Rady Ministrów postanowieniem...
nr [...] z dnia [...] stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 58 i art. 59 § 2 K.p.a. odmówił przywrócenia E. S. terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

II SA/Wa 490/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia w wniosku o ponowne rozpatrzenie...
[...] grudnia 2017 r., [...] oraz na podstawie art. 58 i art. 59 § 2 kpa, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie...

IV SA/Wa 1725/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-12

niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2014 r...
w Warszawie z dnia 18 stycznia 2005 r. sygn. akt II SA/Wa 2183/04 postanawia przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 22 września 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   22