Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1484/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-15

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza...
ustawą o świadczeniach, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu [...] kwietnia 2012 r., przez p. M. K. (stronę, skarżącą), wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...

II GZ 175/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-06

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2019 r...
wniósł skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, nie wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do jej złożenia., W takim stanie sprawy Sąd I instancji...

II GZ 222/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. T. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie...
. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada 2009 r., w przedmiocie stwierdzenia prawa...

VI SA/Wa 1597/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

niejawnym wniosku R. H. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi R. H. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszy Zdrowia...
z dnia [...] sierpnia 2012 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...

VII SA/Wa 964/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-30

Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia...
zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2008r. znak: [....] , po rozpatrzeniu wniosku H. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] stycznia...

VI SA/Wa 3438/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję...
a w i a: - przywrócić skarżącej J. S. termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - W dniu [...] listopada 2013 r. J. S. (dalej...

VI SA/Wa 216/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-17

. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K.K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada...
odpowiedzialnością postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Pismem z dnia [...] grudnia 2014 r. (data nadania u operatora pocztowego) K.K. (dalej: skarżąca...

II GZ 387/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-17

przywrócenia terminu do wniesienia skargi i odrzucenia skargi w sprawie ze skargi J. H. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] sierpnia 2021 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; 2. oddalić zażalenie w pozostałej części Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z 13 czerwca 2023 r., sygn. akt...

VI SA/Wa 2685/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

niejawnym wniosku R. H. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. H. na postanowienie Prezesa...
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie...

VI SA/Wa 913/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada 2009 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. (złożony za pośrednictwem organu w dniu 18 stycznia 2012 r.). W odpowiedzi na wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   55