Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II GZ 172/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi C. M. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie...
postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Sz. odrzucił wniosek Cz. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Kasy...

I SA/Ke 432/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-27

. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi H. Z. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] 2013 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. H. Z. (dalej zwana 'skarżącą') złożyła skargę...

IV SA/Wa 2214/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-09

Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr - w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie...
. przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia o wysokości należnego podatku za 2004 i 2005 r., W uzasadnieniu postanowienia podano, że w dniu (...) lipca 2007 r. T. B. złożyła...

II GZ 230/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

o przywrócenie terminu bez rozpoznania w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] lipca 2011 r...
/Ke 474/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. pozostawił bez rozpoznania wniosek J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

I SA/Ke 479/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-01-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J.N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
Społecznego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 9...

I SA/Ke 480/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-01-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. N. na decyzję Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
Społecznego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 9...

II GZ 303/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-03

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. O. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] maja 2007 r...
w W. postanowieniem z dnia 1 października 2008 r., sygn. akt V SA/Wa 2258/08 odrzucił wniosek S.O. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego...

I SA/Ke 528/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-01-27

2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego K.K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd...

I SA/Ol 67/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-08

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku T. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T. R. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
z dnia 17 lutego 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 1 marca 2016 r. (data nadania), skarżący zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Podał...

IV SA/Wa 2165/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) września 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia - oddala skargę - IV SA/Wa...
zaświadczenia., Po doręczeniu wskazanej decyzji i konsultacji z radcą prawnym w dniu 21 czerwca 2007 r. M. S. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   23