Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

I OSK 897/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
[...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oraz postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni...

IV SA/Wa 1808/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] maja 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę...
. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji własnej nr [...] z dnia [...] marca 2018 r., Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie sprawy., Wnioskiem...

V SA/Wa 2973/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-02

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. P. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko...
skargę na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...] lipca 2008 r. oraz wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Ponieważ przedmiotowy wniosek...

IV SA/Wa 2149/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

wniosku A. R. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016...
: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2149/16 Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 1398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

niejawnym wniosku R. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie z dnia 17 września 2010 r. sygn. akt II SA/Wa 1398/10 o wezwaniu do uiszczenia wpisu...
dane wrażliwe funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa postanawia - przywrócić termin do wniesienia zażalenia- Zarządzeniem z dnia 17 września 2010 r. sygn. akt II...

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

niejawnym wniosku P. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 9 lutego...
[...] września 2009 r. nr [...]w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Referendarz sądowy Wojewódzkiego...

II OZ 142/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

2149/16 o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji...
Administracyjny w Warszawie odmówił na wniosek A. R. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Wa 568/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
. zwanego dalej 'Wnioskodawcą', przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w [...] z [...] maja 2018 r...

II OZ 1091/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. B. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 1...
z dnia 1 lipca 2019 r. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi., Postanowienie to zostało wydane w następującym...

II SA/Wa 363/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

niejawnym wniosku K. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia dokumentów postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 13 stycznia 2011 r. K. P...
1   Następne >   +2   +5   10