Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

niejawnym wniosku E. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. W. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] grudnia 2014 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem z [...] maja 2015 r. E. W. (nazywana dalej: 'Skarżącą...

VI SA/Wa 1700/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

niejawnym wniosku E. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. W. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] grudnia 2014 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem z [...] maja 2015 r. E. W. (nazywana dalej: 'Skarżącą...

VIII SA/Wa 602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-04

niejawnym sprawy z wniosku S.M. sp. z o.o. z siedzibą w P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. M. sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję...
postanawia : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pismem złożonym [...] czerwca 2015 r. bezpośrednio na Biuro podawcze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II GZ 764/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. M. Spółki z o.o. w P. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił S. M. Spółce z o.o. w P. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] maja 2015 r...

II SA/Wa 2108/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-11

. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej powoływana jako kpa) wskazując między innymi brak podstawy prawnej decyzji. Równocześnie z odwołaniem J. M. wniósł o przywrócenie terminu...
odwołanie w dniu [...] października 2004 r. (zatem z ponad ośmiomiesięcznym uchybieniem terminu) J. M. zwrócił się z prośbą o przywrócenie terminu do jego wniesienia...

VI SA/Wa 1280/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-22

, Ze względu na to, że do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżąca nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie przedmiotowego...
lipca 2011 r. na której pełnomocnik skarżącej był nieobecny, ale prawidłowo został o niej zawiadomiony., Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie...

VIII SA/Wa 602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-02

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :, Stosownie do dyspozycji art. 53 § 1 ustawy z dnia 30...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: 'p.p.s.a.'), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni...

III SA/Wa 2240/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-16

, znajdowało podstawę w treści § 9 ust. 1 pkt l rozp. MF z 14 października 2004r., Pismem z dnia 9 czerwca 2006r. Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
w Warszawie przywrócił termin do wniesienia skargi., W skardze A. C. wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, zarzucając rażące naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5...

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

z ponad ośmiomiesięcznym uchybieniem terminu) J. M. zwrócił się z prośbą o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Po przekazaniu odwołania według właściwości Prezesowi...
sposób do powołanego wniosku o przywrócenie terminu oraz do kwestii zachowania terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, który zgodnie z art. 129 § 2 w zw. z art. 127...

II GSK 501/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-16

być poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, składanym w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu...
innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę., Sąd wskazał, że wezwanie...