Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 4403/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

. W. na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1...
z [...] września 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie to zostało wydane w następującym stanie faktycznym :, W dniu [...].02.2015 r. decyzją...

II GZ 397/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-20

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia...
postanowienie, 2. przywrócić M. M. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 906/11, Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 1529/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... maja 2011 r...
wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi Postanowieniem z dnia 27 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę K...

V SA/Wa 1530/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... maja 2011 r...
wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi Postanowieniem z dnia 27 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę K...

V SA/Wa 2386/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012 r...
nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

V SA/Wa 2379/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012 r...
nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

V SA/Wa 115/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na usunięcie braków formalnych wniosku...
, które wpłynęły do [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w dniu 26.09.2018 r. należy potraktować jako prośbę o przywrócenie terminu., W dniu 08.11.2018 r .Dyrektor [...] Oddziału...

II GZ 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia w sprawie ze skargi T. G. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lipca 2009 r. nr [..] w przedmiocie...
w W. postanowieniem z dnia 17 listopada 2010 r. o sygn. akt V SA/Wa 1082/10 odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia., W uzasadnieniu postanowienia...

II GZ 526/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

zażalenia P. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 2 lipca 2013 r.; sygn. akt V SA/Wa 1256/13 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z 2 lipca 2013 r., sygn. akt V SA/Wa 1256/13 odmówił P. K. przywrócenia terminu...

II GZ 137/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G.L. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] czerwca 2009 r...
. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., odrzucił wniosek G.L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   78