Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Gl 967/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-05

-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie określenia podatku od towarów i usług...
Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (dalej: organ) z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie określenia...

I SA/Go 611/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-24

z ograniczoną odpowiedzialnością na postanowienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
2019 r., nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...].12.2018 r. określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób...

I SA/Sz 401/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-24

Celno-Skarbowego w S. z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
postanowieniem z dnia 20 marca 2020 r. nr [...] odmówił A. D. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika [...] Urzędu...

I FZ 226/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-28

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w B...
2021 r., 1.4. Pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r. Skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, domagając się w nim jednocześnie zwolnienia...

I FZ 190/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

1446/19 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. w K. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia...
. Sp. z o.o. w K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z 29 lipca 2019 r. w przedmiocie określenia nadwyżki...

I SA/Gl 1322/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-09

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...
w Katowicach z [...] r. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., 2. Stan sprawy., 2.1. Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K., działając jako organ...

I SA/Sz 398/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-23

-Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Naczelnika Z. Urzędu Celno...
z [...] marca 2020 r. nr [...] odmówił A. D. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego...

I FZ 269/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-29

odmówienia przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego...
, Pismem z 19 maja 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo Skarżącej, stanowiące wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia...

I SA/Gl 1137/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-04

[...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za sierpień 2017 r. oddala skargę. Zaskarżonym...
1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm., dalej O.p.) − po rozpatrzeniu wniosku A Spółka z o.o. w G. (dalej Spółka, skarżąca) o przywrócenie terminu...

I SA/Gl 1136/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-04

[...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień...
, skarżąca) o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z [...] r., nr [...] ustalającej Spółce kwotę...
1   Następne >   +2   +5   +10   15