Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

III SA/Lu 811/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-11

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w L. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku...
odmówił C. S.-B. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia...

VII SA/Wa 1673/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. sp. z o.o. z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi K. sp. z o.o. z siedzibą w K...
. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

VII SA/Wa 2504/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-06

niejawnym wniosku M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] sierpnia 2017 r., znak...
: [...] w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Skarżąca w dniu 28 września (data...

VII SA/Wa 2044/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

zdrowotnej postanawia: odmówić Powiatowi K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest decyzja Ministra Zdrowia z dnia [...] sierpnia...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. We wniosku podano, iż ze względu na stan zdrowia, pełnomocnik nie mógł przesłać skargi w ustawowym terminie. W ocenie...

IV SA/Wa 1189/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

niejawnym wniosku Gminy R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Gminy R. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] maja 2011 r...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika Gmina R...

II SA/Ol 306/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-08

. skarżący zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia 19 grudnia 2011 r., wywodząc...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 270, dalej jako p.p.s.a.), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu...

VI SA/Wa 1862/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
wydania zgody na refundację leku postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi Decyzją z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] Minister Zdrowia po ponownym rozpoznaniu...

II OZ 497/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

2044/09 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi Powiatu Kamieńskiego na decyzję Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2009 roku Nr 13/09...
2010 r. odmówił Powiatowi Kamieńskiemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2009 r. w przedmiocie wykreślenia z rejestru...

VII SA/Wa 2149/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

[...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [..] sierpnia 2019 r., [..] (2), Minister Zdrowia (dalej...
'), po rozpatrzeniu zażalenia M. J.-K. (dalej: 'skarżąca') - utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z [..] stycznia 2018 r., znak: [...] odmawiające przywrócenia terminu...

VI SA/Wa 263/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku F. M. o przywrócenie terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   20