Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II SA/Ol 634/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-05-31

nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia odmówić...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Główny Inspektor...

I OZ 713/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi W. M. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia...
2007r.,., Skarżący wpisu tego dokonał w dniu 15 stycznia 2007r., składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jego uiszczenia, w którym podniósł, że uchybienie...

II SA/Ol 960/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-09

niejawnym sprawy z wniosku B. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi B. K. na postanowienie Głównego Inspektora...
postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2016 r...

II SA/Ol 1433/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-02-24

wniosku '[...]' o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt II...
za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 r., Wojewódzki...

II SA/Ol 764/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-29

niejawnym wniosku P. P. PHU '[...]' o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
'[...]' nr '[...]' w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II SAB/Bd 70/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-02

wniosku [...] Ośrodka Ruchu Drogowego w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13...
Ruchu Drogowego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z dnia 13 października 2015 r. Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 1358/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-26

niejawnym sprawy z wniosku I. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18...
technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...

VII SA/Wa 1108/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

odpowiedzialnością z siedzibą w [...] na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] marca 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm., dalej: 'k.p.a.', po rozpoznaniu wniosku [...]Sp. z o.o. z dnia 31 października 2014 r. o przywrócenie terminu...

I OZ 770/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] lutego...
postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 26/09, odmówił M. K. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie...

I SAB/Ke 8/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-02-12

ze skargi H.K. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia postanawia odrzucić skargę. H.K. w związku...
z [...] nr [...] , uznał wniesiony przez skarżącego zarzut za nieuzasadniony., Pismem z 20 stycznia 2019 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na ww...
1   Następne >   +2   5