Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA/Wa 1059/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

na dofinansowanie budowy płyty i zbiorników pochodzą z państw obcych i są pomocą bezzwrotną., Spółka zwróciła się też o przywrócenie terminu do rejestracji umów argumentując...

V SA/Wa 1826/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-01

i są pomocą bezzwrotną., Zwróciła się też o przywrócenie terminu do rejestracji umów argumentując, że aż do czasu kontroli podatkowej spółka nie miała świadomości obowiązku...

V SA/Wa 1112/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

się też o przywrócenie terminu do rejestracji umów argumentując, że aż do czasu kontroli podatkowej spółka nie miała świadomości obowiązku rejestracji takich umów...
przez organ w sposób nieprawidłowy, bowiem termin określony w § 6 ust. 3 pkt 1 (tj. przed 1 maja 2004 r.) nie dotyczy umów z beneficjentami w zakresie wszystkich wskazanych...

II SAB/Wa 155/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-23

z dnia [...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje do rozpatrzenia punktu 2 wniosku z dnia [...] września 2019 r. w terminie 14 dni...
na rzecz przywrócenia stanu zgodnego z prawem, naruszonego delegowaniem B. M., będącej pierwszoplanowym opiekunem małoletnich F. i S. H. do C. powodującym zmianę miejsca...

III OSK 4600/21 - Wyrok NSA z 2022-05-13

informacji publicznej, w punkcie pierwszym zobowiązał Ministra do rozpatrzenia punktu drugiego wniosku z dnia 15 września 2019 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia...
podpisanego dokumentu zawierającego:, 1) informację, jakie działania podjął Minister Spraw Zagranicznych lub obsługujący go urząd na rzecz przywrócenia stanu zgodnego...

II OSK 2044/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

sfałszowania podpisów na tym dokumencie jest niecelowe z uwagi na upływ terminu przedawnienia tego przestępstwa., W odpowiedzi na skargę kasacyjną Minister Spraw Zagranicznych...
nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa. Mając na uwadze treść tego przepisu, upływ terminu przedawnienia przestępstwa...