Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

I OSK 1716/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

w przedmiocie rozpatrzenia odwołania i wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt. 2. i w tym zakresie sprawę przekazuje...
skargi T. G. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w pkt 1 zobowiązał Ministra...

II SA/Wa 547/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

Wewnętrznych z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę w całości - Minister Spraw Wewnętrznych...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wskazał, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2013 r. zwolnił M. C...

II SAB/Wa 149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. wymierza...
. nr [...], ewentualnie na bezczynność dotyczącą nierozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powyższego odwołania. Skarżący wniósł ponadto o wymierzenie organowi...

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. L. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi J. L...
o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu; 2) odmówić zawieszenia postępowania. W piśmie złożonym w dniu 29 września 2014 r. J. L. (dalej: 'skarżący') zwrócił się do Sądu z wnioskiem...

II SA/Wa 1836/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

niejawnym wniosku A. T. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] sierpnia...
2015 r. nr [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi - Postanowieniem z dnia...

I OSK 2542/14 - Wyrok NSA z 2015-05-15

Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w sprawie przeniesienia na inne stanowisko 1. uchyla zaskarżony...
na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce...

II SA/Wa 836/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

Wewnętrznych z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia - oddala skargę - Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem...
r., poz. 267 ze zm.), dalej jako 'Kpa', po rozpatrzeniu wniosku K. L. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Komendanta Głównego Policji...

II SAB/Wa 299/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-07

A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia z dnia...
[...] czerwca 2012 r. postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SAB/Wa 474/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-15

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego T. G. z dnia...
[...] czerwca 2009 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania; 2. stwierdza...

I OZ 625/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A.T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] sierpnia 2015 r...
., W dniu 16 lutego 2016 r. skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W tym samym dniu w kasie Sądu uiściła należny wpis...
1   Następne >   +2   +5   +10   12