Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

I OZ 1460/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-12

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2016 r...
13 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 354/17, odrzucił wniosek M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na sprecyzowaną w sentencji decyzję Ministra Spraw...

I SA/Wa 354/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

niejawnym wniosku z dnia [...] lutego 2017 r. M.D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M.D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...
z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

VII SA/Wa 1404/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-06

i Administracji z dnia [...] grudnia 2021 r. znak: [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 r...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. poz.735 tj.) po rozpatrzeniu wniosku Pana W. J. F. o przywrócenie terminu...

VIII SA/Wa 385/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-26

') utrzymała w mocy postanowienie Wojewody [...] (dalej także: 'Wojewoda' lub 'organ, I instancji') Nr [...] z dnia [...] lipca 2018r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia...
prawa do zasiedzenia gruntu i własności budynku punktu skupu mleka. W piśmie został także zawarty wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wznowienie...

II SA/Wa 749/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

wniosku M. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt II SA...
nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 8...

I SA/Wa 528/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

niejawnym wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Polskich Kolei Państwowych S.A. w W. na decyzję...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa decyzją z dnia [...] października 2016 r., nr [...] po rozpatrzeniu odwołania Polskich Kolei...

I SA/Wa 652/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

niejawnym wniosku A. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2009 r., sygn...
nieważności decyzji komunalizacyjnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 27 października 2009 r. Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wa 199/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia...
[...] listopada 2017 roku, nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy...

II SA/Wa 1697/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) stwierdza, że zaskarżone...
i Administracji odmówił J. B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...]w przedmiocie...

II SA/Wa 544/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

z wniosku M. G. z dnia 29 stycznia 2011 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2010 r...
. nr [...] w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   92