Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 1992/15 - Wyrok NSA z 2017-07-26

z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od H. P. na rzecz Ministra...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda Śląski decyzją z dnia [...] kwietnia...

I SA/Wa 3036/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] września 2014r. nr [...] Minister Skarbu Państwa odmówił H. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia...

I OSK 658/13 - Wyrok NSA z 2014-10-02

[...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Przedstawiając stan faktyczny i prawny sprawy Sąd wskazał, że na wniosek M. P.- reprezentowanej przez R. P.- prowadzone...

I SA/Wa 1408/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

niejawnym sprawy z wniosku E. R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem...
pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu sentencji...

I SA/Wa 1244/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Minister...
Skarbu Państwa postanowieniem z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] odmówił Z. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2011...

I SA/Wa 18/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-10

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z [...] czerwca 2016 r...

I SA/Wa 900/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

. oraz M. P. reprezentowanych przez radcę prawnego M. W. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...
wszczętej wnioskiem z dnia [...] grudnia 2012 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem Wojewody [...] z dnia...

I SA/Wa 56/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-07

z dnia[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Minister Skarbu Państwa postanowieniem z dnia...
[...] listopada 2006 r. nr [...] odmówił M. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w sprawie odmowy...

I SA/Wa 760/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

Państwa z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku oddala skargę. Minister Skarbu Państwa...
. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości przez W. K...

IV SA/Wa 314/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

niejawnym wniosku B. K. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r. znak...
: [...]; [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wypłaty rekompensaty postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi - Postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   54