Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 1819/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-15

i Technologii z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju, Pracy...
Technologii postanowieniem z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku [...] sp.j. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

I SA/Wa 464/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...], Minister Rozwoju, Pracy i Technologii odmówił przywrócenia terminu H.B. do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody...

I SA/Wa 1572/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

i Technologii z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala...
. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2020 r., nr [...], orzekającej o ustaleniu odszkodowania w wysokości [...] zł na rzecz R...

II SA/Wa 2662/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia Zaskarżonym postanowieniem...
., nr [...], odmawiające stronie skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2020 r. - utrzymał w mocy...

I SA/Wa 1798/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę. Decyzją...
[...] z [...] czerwca 2020 r., Pismem z [...] grudnia 2020 r. A.Z., działając we własnym imieniu i jako pełnomocnik B.G., A.G., D.C. oraz R.L. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia...

I OZ 596/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-14

o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi H. B. i Z. B. na postanowienie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24...
895/22, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu wniosku H. B. i Z. B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi H...

I OZ 293/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-14

września 2020 r., sygn. akt I SA/Wa 466/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku W. P., odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
. wnioskiem z dnia 14 lutego 2020 r. wystąpił do Sądu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku. W uzasadnieniu skarżący...

I OZ 385/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-31

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. akt I SA...
sporządzone i podpisane zażalenie na powyższe postanowienie oraz wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków, z powodu których sąd odrzucił skargę kasacyjną...

II OSK 1663/22 - Wyrok NSA z 2022-09-13

-III.7621.48.2020.KM.25 w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 23 lutego 2022 r. VII SA/WA 2344/21, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę J. B. (dalej jako skarżący) na postanowienie Ministra Rozwoju i Technologii z 3 września 2021 r. o odmowie przywrócenia terminu...

I OZ 499/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-09

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 listopada 2020 r...
Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek K. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżący wniósł skargę...
1   Następne >   +2   +5   8