Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I GZ 267/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-10

odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi [A] Sp. z o.o....
w W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Ministra Rozwoju z [...] czerwca 2016 r. w przedmiocie...

VII SA/Wa 815/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] marca 2020 r. nr [...], o zezwoleniu na realizację inwestycji...
: [...] Wojewoda [...] odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przez J. H. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] marca 2020 r., znak: [...] o zezwoleniu...

V SA/Wa 2477/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-29

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na decyzję Ministra...
przywrócenia terminu Postanowieniem z dnia 19 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. Sp. z o.o. w W. na decyzję opisaną w komparycji...

I OZ 934/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

o przywróceniu H. K. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o odrzuceniu wniosku A. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...
nieruchomości, po wznowieniu postępowania., Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. skarżący wystąpili o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

II GZ 907/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na decyzję...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) odmówił M. Sp. z o.o. w W. (skarżąca) przywrócenia terminu...

II GZ 354/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R.G. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] marca 2016 r...
postanowieniem z dnia 20 lutego 2017 r. (sygn. akt VI SA/Wa 998/16) odrzucił wniosek R. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

V SA/Wa 767/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

Rozwoju i Finansów z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza...
: 'Skarżący') jest postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z ... lutego 2017 r. nr ... odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Polskiej Agencji...

IV SA/Wa 612/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-06

niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] grudnia 2017 r...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 19 stycznia 2018 r. M...

II GZ 389/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-07

wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] czerwca 2016 r...
., sygn. akt V SA/Wa 2477/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek M. Spółki z o.o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków...

V SA/Wa 1082/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. D. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] lutego 2018 r...
., nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. K. D. (dalej skarżący) wniósł skargę na opisaną...
1   Następne >   +2   +5   +10   25