Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II GZ 417/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. S. - E.- G. J. S. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2013 r...
2014 r. sygn. akt V SA/Wa 214/14 odrzucił wniosek J. S. -E. -G. J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego (obecnie...

V SA/Wa 948/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-10

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi P. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ... stycznia 2013 r. Nr ... w przedmiocie...
uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie zobowiązania do zwrotu środków unijnych postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

II GZ 688/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi P. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi P. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia...

V SA/Wa 1596/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. w Z. na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2011 r...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Pismem z 13 czerwca 2012 r. (data nadania...

IV SA/Wa 1537/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-05

niejawnym wniosku Z. O. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. U., Z. O. i S. S. na postanowienie Ministra...
Rozwoju Regionalnego z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia...

V SA/Wa 482/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi I. w P. 'O.' w W. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia...
wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości ... zł, czyniąc jednocześnie zadość uchybionej czynności...

V SA/Wa 1132/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi F.E. E. w W. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia...
[...] czerwca 2011r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości dofinansowania przypadającego do zwrotu postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego...

V SA/Wa 2681/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

[...] w O. na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; oddala skargę...
. odebrał następnie w dniu 13 i 20 czerwca 2012 r., Zarząd Wojewódzki L. w dniu 9 lipca 2012 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w A. o przywrócenie terminów...

V SA/Wa 2603/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

[...] w [...] na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; oddala skargę...
. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Organ orzekał w następującym stanie faktycznym., Decyzją z dnia [...] września 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko...

V SA/Wa 760/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-23

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia brakującej opłaty w sprawie ze skargi A. K. - ... na informację Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ... marca 2012 r...
. Nr ... w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu postanawia: przywrócić termin do uiszczenia brakującej opłaty od skargi Zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia...
1   Następne >   +2   5