Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

V SA/Wa 4311/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Przedmiotem skargi...
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

V SA/Wa 962/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... stycznia 2013 r...
. Nr ... w przedmiocie rozłożenia na raty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia...

I SA/Wa 975/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-17

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego oddala...
., nr [...]., Zaskarżone orzeczenie zostało wydane w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny sprawy., Instytut [...] w R. wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu...

V SA/Wa 304/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Z. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. M...

V SA/Wa 358/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-16

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. D. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2012r...
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2013 r. bez wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z 20 stycznia 2014 r. tut. Sąd...

II GZ 517/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. D. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia...
. Postanowieniem z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 358/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił wniosek R. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie...

V SA/Wa 4734/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... października 2015 r. nr ... w przedmiocie...
odmowy umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

IV SA/Wa 1775/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. postanawia: odmówić...
przywrócenia terminu Wyrokiem z 12 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. M. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia...

I OZ 744/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

zażalenia M. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 2224/12 o odmowie przywrócenia terminu...
w Warszawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 lutego 2013 roku. Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

V SA/Wa 358/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-11

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. D. na decyzję Ministra Rolnictwa...
w sprawie pełnomocnik nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Po rozpatrzeniu zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 8 maja 2014r...
1   Następne >   +2   +5   +10   96