Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 1364/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-21

Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Minister Pracy i Polityki...
Społecznej postanowieniem z dnia [...] maja 2011 r., nr [...] odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...]maja 2009 r...

V SA/Wa 538/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę...
Osób Niepełnosprawnych odmówił skarżącemu W. S. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) za miesiące...

V SA/Wa 1091/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-08

i Polityki Społecznej z dnia[...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia...
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia [...] marca 2018 r. nr [...], L.dz. [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji...

III SA/Wa 132/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-18

Społecznej z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza od Ministra...
też jako 'Minister' lub 'organ') z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...]. Zaskarżonym postanowieniem organ odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezesa...

II SAB/Wa 311/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

wniosku A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 r. sygn. akt II...
nieważności decyzji postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 21 stycznia 2011 r. odrzucił...

II SAB/Wa 1022/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

wniosek z 1 marca 2016 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z 10 listopada 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 1022/14...
z [...] czerwca 2014 r. o wznowienie postępowania., Pismem z 15 grudnia 2015 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie...

II FZ 156/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-09

w zakresie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2018 r...
) przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2018 r., w przedmiocie określenia wysokości...

II FZ 157/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-09

w zakresie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2018 r...
, spółka) przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2018 r., w przedmiocie określenia wysokości...

V SA/Wa 921/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania...
postanowienie Prezesa Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z [...] marca 2016 r. znak : [...], mocą którego odmówił on przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę...

V SA/Wa 1648/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-25

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...
2019 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zakończonej wydaniem przez Prezesa PFRON decyzji z (...) sierpnia 2018 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   58