Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Bd 460/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-16

J.Ł. na postanowienie [...] Okręgu Wojskowego w [...] z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] Szefa [...] Sztabu Wojskowego w [...] z [...] r. przyznającej należności z tytułu przywrócenia do zawodowej służby...

II SA/Wa 368/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

sprawy z wniosku J. R. z dnia 12 lutego 2013 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] grudnia 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie przyznania statusu weterana poszkodowanego p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi - Minister Obrony Narodowej decyzją...

II SA/Wa 1490/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-29

wniosku E. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1872/09 postanawia - odmówić przywrócenia terminu...
w dniu 7 marca 2011 r., a pismem z dnia 14 marca 2011 r. uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2011 r. skarżący zwrócił się do Sądu o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Wa 360/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

wniosku P. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia...
z zawodowej służby wojskowej postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi - Skarżący pismem z dnia 15 lutego 2010 r., nadanym w dniu 16 lutego 2010 r., złożył...

II SA/Wa 962/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-07

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. D. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] września 2004 r...
zwolnienia J. D. z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy., Wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu...

II SA/Wa 1841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

z wniosku C. P. z dnia 15 marca 2010 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] września 2009 r...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wraz z wnioskiem złożył na nowo skargę., W uzasadnieniu wniosku...

II SA/Wa 468/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

. Ż. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. Ż. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie...
zwolnienia z zawodowej służby wojskowej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi W dniu 18 marca 2009 r. działający w imieniu skarżącego K. Z. - radca prawny...

II SA/Wa 9/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

[...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Prezes Agencji Mienia...
(Dz.U. z 2020r., poz. 231 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku T. K. (zwany dalej 'Skarżącym') odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora...

II SA/Wa 1955/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

A. R. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2010 r. sygn. akt...
wojskowej w drodze wyjątku postanawia odmówić przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...

I OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi C. N. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej postanawia...
. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej. W uzasadnieniu Sąd podniósł, iż postanowieniem z dnia 3 marca 2008 r. odrzucona została skarga...
1   Następne >   +2   +5   +10   49