Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II OSK 762/06 - Wyrok NSA z 2007-05-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
z dnia [...] lutego 2005 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] grudnia 2004 r...

VII SA/Wa 411/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

niejawnym wniosku D. W., M. W., J. W., M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W., M...
biura podawczego) skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 21 lipca 2005r. Skarżący wniosek uzasadnili tym, że adwokat...

I SA/Wa 702/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-29

z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Minister Kultury postanowieniem z dnia [...] lutego 2005...
r., nr [...], po rozpatrzeniu wniosku Z. K., odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia...

I SA/Wa 1071/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1.uchyla zaskarżone postanowienie, 2.stwierdza, że zaskarżone...
postanowienie nie podlega wykonaniu. Postanowieniem z dnia [...] lutego 2005 r., nr [...] Minister Kultury, po rozpatrzeniu wniosku Z. K., odmówił przywrócenia terminu...

I SA/Wa 149/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

149/04, Emerytalnego Twórców przy Ministrze Kultury wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., Decyzją z dnia [...] grudnia 2003 roku numer...
października 2003 roku , będącego w istocie odwołaniem od decyzji z [...] maja 2003 roku numer [...], wynika, iż J. L. wnosi o przywrócenie terminu do złożenia odwołania...

I SA 1509/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-07

do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie niniejszej skarga wraz z wnioskiem pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
. Prawomocnym postanowieniem z dnia 24 marca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi., Mając powyższe na uwadze...

I SAB/Wa 80/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-10

sprawy sprawy ze skargi Z. G. na bezczynność Ministra Kultury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia postanawia: umorzyć...
postępowanie w sądowe I SAB/Wa 80/04, UZASADNIENIE, Z. G. złożyła skargę na bezczynność Ministra Kultury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywróceniu terminu do złożenia...

IV SA 2825/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-03

z dnia [...] czerwca 2003 r., po rozpatrzeniu wniosku E. i P. T., umorzył postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. W uzasadnieniu organ odwoławczy...
podniósł, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] stycznia 2003 r., uzgadniające...

I SA/Wa 1075/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-30

z pismem dysponenta grobu - S. W., Od powyższej decyzji odwołał się S. W., wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Minister Kultury...
postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. przywrócił zainteresowanemu termin do wniesienia odwołania. Rozpoznając zaś odwołanie organ stwierdził, że wniesione ono zostało...

II OZ 797/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

, M.W., J.W., M.W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r. sygn. akt VII SA...
w Warszawie odrzucił wniosek D.W., M.W., J.W. i M.W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 21 lipca, 2005 roku., Na powyższe postanowienie...
1   Następne >   +2   5