Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

II GZ 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi Z. T. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
r. (data nadania) o przywrócenie terminu do uiszczenia opłat sądowych oraz do złożenia odpisu zażalenia z 15 marca 2016 r. (data nadania) w sprawie ze skargi Z. T...

V SA/Wa 4481/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

wniosków z dnia 9 marca 2017 r. (data nadania) o przywrócenie terminu do uiszczenia opłat sądowych oraz do złożenia odpisu zażalenia z 15 marca 2016 r. (data nadania...
: odrzucić wnioski o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił Z. T., dalej jako 'Skarżący' lub 'Strona...

II OZ 651/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

VII SA/Wa 2957/15 odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2957/15...
rozpoznania. 2 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2957/15 odmówił Z.G. przywrócenia terminu do złożenia...

I SA/Wa 206/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. oddala skargę [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją...
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania., M. S. pismem z dnia 23 czerwca 2011 r., przesłanym do organu pierwszej instancji, wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Wa 205/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. oddala skargę [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją...
., przesłanym do organu pierwszej instancji, wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji. Podała, że jest [...]-letnią schorowaną osobą...

VII SA/Wa 1217/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-23

z dnia [...] marca 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów oddala skargę I. Stan sprawy, 1. Minister Kultury i Dziedzictwa...
P. S. ('skarżący') na postanowienie [...] Konserwatora Zabytków z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie...

VII SA/Wa 2129/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa...
Narodowego z dnia [...] lipca 2016 r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...

VII SA/Wa 2702/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [....] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oraz stwierdzenia uchybienia terminu...
., znak: [...] odmówił przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oraz stwierdził uchybienie terminu do złożenia zażalenia., W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy...

VII SA/Wa 2701/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oraz stwierdzenia uchybienia terminu...
., W dniu 10 lipca 2013r. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w [...] wpłynął wniosek E. P. i K. P. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na ww. postanowienie...

VII SA/Wa 2957/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

niejawnym wniosku Z. G., A. G., M. J., A. L., A. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Narodowego z dnia [...] czerwca 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy prolongaty terminu wykonania prac zabezpieczających postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   56