Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 2457/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-28

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
należy wyjaśnić, że merytoryczne rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania uchybionej czynności procesowej, poprzedzone być musi zbadaniem dopuszczalności...

VI SA/Wa 38/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. B. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia...
[...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi Postanowieniem...

VIII SA/Wa 502/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-17

nieważności decyzji postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Pismem z 23 maja 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) A. W. (zwana...
z [...] kwietnia 2017 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Następnie pismem z 12 lipca 2017 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi...

IV SA/Wa 709/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

niejawnym wniosku A. R. i W. R. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi A.R. i W. R. na decyzję...
czerwca 2017 r. skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Zarządzeniem z dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd wezwał skarżących do solidarnego uzupełnienia braków...

VII SA/Wa 2709/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-25

niejawnym wniosku G. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie wyroku w sprawie ze skargi [...] z siedzibą w [...], E. M., R. M., Z. S., A. S., G. M...
przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku W niniejszej sprawie w dniu 6 czerwca 2018 r. odbyła się rozprawa, na którą stawił się m.in. G. M...

IV SA/Wa 2108/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-09

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Województwa [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] maja 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Województwo [...] (dalej: 'skarżący') w dniu 7 lipca 2016 r. (data...

IV SA/Wa 2109/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-07

niejawnym wniosku Województwa [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Województwa [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Województwo [...] (dalej: 'skarżący') w dniu 11...

VII SA/Wa 1376/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-15

Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2016 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skargę...
[...] -, - odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją., 2. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Minister...

IV SA/Wa 2110/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-07

niejawnym wniosku Województwa [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Województwa [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Województwo [...] (dalej: 'skarżący') w dniu 11...

IV SA/Wa 612/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-06

niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] grudnia 2017 r...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 19 stycznia 2018 r. M...
1   Następne >   +2   +5   +10   25