Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 799/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-19

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi E. D. na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia...
... lutego 2017 r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. Odmówić przywrócenia terminu. 2. Zwrócić E. D. wpis sądowy od skargi w kwocie 200...

V SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia...
(...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. P.FSp. z o.o. z siedzibą...

V SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-22

postanawia 1. uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2017 r., 2. przywrócić termin do wniesienia skargi...
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) dalej: p.p.s.a. odmówił P. Sp. z o.o. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na opisaną...

V SA/Wa 3108/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

. na postanowienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] września 2016 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; oddala...
skargę. Postanowieniem z dnia ... września 2016 r. nr ... Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odmówił ... sp. z o.o. w ... przywrócenia terminu do wniesienia...

V SA/Wa 2179/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Do pisma został załączony uzupełniony wniosek o płatność wraz z załącznikami. Argumentując przedmiotowe pismo, Skarżący wskazał...
... stycznia 2016 r. do Samorządu Województwa wpłynął wniosek pełnomocnika Skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku o płatność. Pismem z dnia...

V SA/Wa 3108/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] września 2016 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odmówić przyznania prawa...

I GZ 398/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-15

czerwca 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 2667/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek S. P., dalej 'skarżąca' lub 'strona' o przywrócenie terminu...
, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia, przez złożenie pełnomocnictwa do działania K. P. w imieniu skarżącej przed Naczelnym...

VII SA/Wa 1319/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

się skarżąca, wnosząc pismem datowanym na 24 maja 2017 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4 z wnioskiem o przywrócenie terminu...
, podlega wpisaniu do rejestru. Obowiązek zgłoszenia zmiany danych spoczywa na armatorze w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany (art. 20 ust. 2). Stosownie do art. 20 ust. 5...

V SA/Wa 3301/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

., nr ... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...
na opisane w komparycji niniejszego orzeczenia, postanowienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia...

V SA/Wa 1057/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

sprawy, która została uwzględniona przez Prezesa ARiMR pismem z dnia ... listopada 2015 r., w następstwie czego sprawa została przywrócona celem dokonania prawidłowej...
ARiMR z dnia ... kwietnia 2016 r. informującym o przywróceniu sprawy celem rozliczenia wniosku o płatność., Pismem z dnia ... maja 2016 r. Agencja poinformowała Skarżącego...
1   Następne >   2