Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

I GZ 378/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-23

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A w M. na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia [...] lipca 2020 r...
Administracyjny w Warszawie odmówił A w M przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia [...] lipca 2020...

V SA/Wa 2112/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-31

na postanowienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia ... października 2019 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na postanowienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) października 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia...

V SA/Wa 1078/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-23

Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej jako: 'Minister' lub 'organ') z ...maja 2020 r. o nieuwzględnieniu stanowiska strony na informację dot. odmowy przywrócenia terminu...
terminów. W sprawie nie mógł zatem znaleźć zastosowania m.in. art. 58 k.p.a., stanowiący podstawę do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu. W konsekwencji organ...

I GZ 385/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-08

go bez rozpoznania., Na marginesie należy wskazać, iż termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest terminem ustawowym i nie podlega wydłużeniu. Termin ten może zostać...
grudnia 2020 r. wezwał stronę do uzupełnienia braku formalnego wniosku poprzez jego podpisanie o odesłanie do Sądu w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia...

V SA/Wa 2060/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

wydatków niekwalifikowalnych w łącznej kwocie 632 113,23 zł. Pomimo dwukrotnego awizowania - wezwanie nie zostało przez Beneficjenta odebrane. W efekcie wyznaczony termin...
zwrotu środków również nie został przez Beneficjenta dochowany. Spółka nie zwróciła też środków po tym terminie., W tej sytuacji Dyrektor WUP w K. wszczął ... czerwca 2017...