Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

nie jest zaś karą administracyjną tylko środkiem służącym do przywrócenia porządku prawnego wynikającego z prawa budowlanego, czyli jest koniecznym środkiem do zalegalizowania...
od zasady ponoszenia należności w pierwotnie ustalonej kwocie i terminie, zaś ta forma wsparcia inwestora jest incydentalnym wyrazem pomocy państwa w ponoszeniu ciężarów...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

w przypadku spadku obrotów, zwolnień z płatności składek ZUS, odroczenia terminów płatności obciążeń podatkowych i dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu...
się co do niego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez skarżącą w dniu 11 marca 2021 r., po czym strona nie skorzystała...

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

budowlanej. Nie jest zatem karą administracyjną, tylko środkiem służącym przywróceniu porządku prawnego wynikającego z prawa budowlanego. Dodał przy tym, że w tym postępowaniu...
nie bada prawidłowości postanowienia ustalającego opłatę legalizacyjną. Udzielenie ulgi jest wyjątkiem od zasady ponoszenia należności w ustalonej kwocie i terminie...