Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

IV SA/Wa 1228/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

. Kodeks postępowania administracyjnego, odmówił A. C. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem z [...] listopada...
., Zaskarżonym postanowieniem Minister odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni nie dochowała 7...

I SAB/Wa 1191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

wniosku K. M., B. A., R. K. i J. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada...
: odmówić przywrócenia terminu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 listopada 2016 r. zobowiązał Ministra Energii do podjęcia czynności w sprawie...

I SAB/Wa 1191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

niezłożenia środka odwoławczego postanowienie uprawomocniło się., Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2017 r. skarżący wystąpili o przywrócenie terminu do złożenia skargi...
w Warszawie postanowieniem z dnia 10 lutego 2017 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wobec niezłożenia środka odwoławczego postanowienie...

III SA/Po 307/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-08

niejawnym sprawy ze skargi I. B. na czynność Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie przywrócenia terminu ważności zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe...
. złożył 'wniosek o przywrócenie terminu ważności dokumentów egzaminacyjnych'., Wniósł on, na podstawie art. 58 kpa, o 'przywrócenie terminu ważności Zaświadczenia...

VI SA/Wa 540/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

skarżącej z dnia 19 lutego 2010 r. stwierdził niedopuszczalność odwołania oraz odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając ww. rozstrzygnięcie Minister...
pieniężnej z uwagi na upływ ustawowego terminu do jej wymierzenia., Pismem z dnia 22 października 2009 r. skarżąca, powołując się na przepis art. 77 § 1 pkt 3 w zw. z art. 2 §...

II GSK 349/19 - Wyrok NSA z 2022-03-15

Administracyjny w Warszawie odrzucił ww. skargę., Pismem z dnia [...] lutego 2010 r. skarżąca wystąpiła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji ARM...
z [...] grudnia 2009 r., Postanowieniem z [...] kwietnia 2010 r. Minister Gospodarki stwierdził niedopuszczalność odwołania oraz odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II GZ 97/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

w terminach określonych w art. 16 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa do spełnienia wszystkich obowiązków, o których mowa w ustawie, wiąże się z poniesieniem...
kluczowej, będzie niezwykle utrudnione i czasochłonne. Nie będzie też możliwe przywrócenie stanu pierwotnego, bowiem skarżąca nie będzie miała żadnej podstawy...

II GSK 596/18 - Wyrok NSA z 2022-01-27

organizacyjnej (...)S.A., z uwagi na nieodwracalność skutków prawnych. Późniejsza próba przywrócenia stanu pierwotnego, po ewentualnym prawomocnym wyroku sądu o stwierdzeniu...
, w następstwie którego nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i po uzyskaniu rekomendacji ze strony Komitetu Konsultacyjnego może wydać decyzję...

II GSK 594/18 - Wyrok NSA z 2022-01-27

przywrócenia stanu pierwotnego, po ewentualnym prawomocnym wyroku sądu o stwierdzeniu nieważności umowy, doprowadziłaby do zawirowań w prowadzeniu działalności przez spółki...
niektórych inwestycji jest przewidziane w jej art. 10 ust. 1 pkt 1 wystąpienie do Komitetu Konsultacyjnego o przedstawienie w wyznaczonym terminie tzw. rekomendacji...

II GSK 595/18 - Wyrok NSA z 2022-01-27

w strukturze organizacyjnej Skarżącej, z uwagi na nieodwracalność skutków prawnych, gdyż późniejsza próba przywrócenia stanu pierwotnego, po ewentualnym prawomocnym wyroku...
niektórych inwestycji jest przewidziane w jej art. 10 ust. 1 pkt 1 wystąpienie do Komitetu Konsultacyjnego o przedstawienie w wyznaczonym terminie tzw. rekomendacji...
1   Następne >   2