Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 623/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

I OZ 807/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

2269/12 o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach na decyzję...
termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach na decyzję Ministra Nauki...

II SA/Wa 623/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-22

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września...
2016 r. sygn. akt II SA/Wa 623/16 oraz wniosku J. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...

II SA/Ol 299/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-24

listopada 2014 r. wniosku M. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Kuratora Oświaty z dnia '[...]' w przedmiocie skreślenia...
z listy wychowanków bursy szkolnej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Postanowieniem z dnia 18 września 2014r...

II SA/Wa 1898/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

niejawnym wniosku A. O. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2011 r. sygn...
. akt II SA/Wa 1898/11 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. O. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] lutego 2010 r...

II SA/Wa 1660/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

i Nauki z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Minister Edukacji...
w [...] (skarżąca spółka) - założyciela [...] Wyższej Szkoły im. [...] w [...] z dnia [...] grudnia 2020 r., o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

I OZ 1756/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

1546/15 odrzucające wniosek P. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] kwietnia 2015 r...
na stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. We wniosku wyjaśnił, że zaskarżona decyzja została...

I SA/Wa 1991/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01

niejawnym wniosku M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Edukacji i Nauki z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia kredytu...
studenckiego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W wniesionym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 30 maja...

I OZ 1000/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

przywrócenia terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
2016 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia...

II GZ 501/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-30

odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi W. S. N. P. i A. im. L. P. w W. na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa...
Wyższego z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: 1. sprostować z urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12