Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

II SA/Go 1114/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-17

niejawnym wniosku E.M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E.M. na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej...
Uniwersytetu z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia postanawia: odrzucić wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie...

II GZ 298/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. Spółki z o.o. we W. na informację Ośrodka Rozwoju Edukacji z dnia [...] października 2012 r...
z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt V SA/Wa 2683/12, przywrócił D. Spółce z o.o. we W. termin do wniesienia skargi na informację Ośrodka Rozwoju Edukacji z dnia...

II GZ 188/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

w zakresie uchylenia postanowienia o przywróceniu terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. Spółki z o.o. z siedzibą [...] na rozstrzygnięcie zawarte w informacji...
stycznia 2013 r. było oczywiście uzasadnione, bowiem termin do wniesienia skargi został przywrócony, pomimo że strona skarżąca nie została wezwana do wskazania kiedy ustała...

II SA/Go 1114/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-07

niejawnym wniosku E.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca...
2014 r. w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia postanawia: przywrócić termin...

II SAB/Go 14/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-26

do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł (k. 29 i 42 akt sprawy),w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania...
, pod rygorem odrzucenia skargi., Wezwanie z dnia 10 marca 2021 zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 24 marca 2021 r. i pozostało bez odpowiedzi. W wyznaczonym terminie...

IV SA/Po 693/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-08

zaskarżony akt), Skarżący może ubiegać się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi od tej decyzji - na zasadach określonych w art. 87 p.p.s.a. - składając w tym celu stosowny...
. (dalej: 'Rektor') wskazaną w rubrum nin. postanowienia. Zaskarżona decyzja, doręczona Skarżącemu w dniu (...) r., zawierała pouczenie o terminie wniesienia skargi do sądu...

II SA/Ol 208/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-08

stacjonarne w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru trzeciego w określonym terminie., W uzasadnieniu wskazano, że student D.M. w semestrze zimowym...
w roku akademickim 2012/2013 nie uzyskał zaliczeń i nie zdał egzaminów przewidzianych programem studiów. Ostateczny termin zaliczenia sesji egzaminacyjnej upłynął bowiem 22 marca 2013r...