Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OZ 765/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 623/16 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie...
zażalenie 2 Postanowieniem z 8 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 623/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J.D. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II SA/Wa 15/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

i Sportu z dnia [...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę Z. L. - nauczyciel Zespołu Szkół w B...
o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia., Minister Edukacji Narodowej i Sportu postanowieniem z dnia [...] października 2004 r. Nr [...] odmówił skarżącemu przywrócenia...

I OZ 32/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 30 września 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1898/11 o odmowie przywrócenia terminu...
o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 30 września 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1898/11 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA 4042/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

[...] sierpnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia stopnia awansu zawodowego, przywrócenia terminu do wniesienia skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego postanawia 1) odmówić...
przywrócenia terminu do wniesienia skarg 2) odrzucić skargi W skargach do Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2003 r. Pan W. R. wniósł o uchylenie...

II SA 4041/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

[...] sierpnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia stopnia awansu zawodowego, przywrócenia terminu do wniesienia skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego postanawia 1) odmówić...
przywrócenia terminu do wniesienia skarg 2) odrzucić skargi W skargach do Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2003 r. Pan W. R. wniósł o uchylenie...

I OZ 868/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

zwrócił także uwagę na znacznie różniące się od siebie uzasadnienia sporządzonych przez obu ustanowionych na rzecz skarżącej pełnomocników wniosków o przywrócenie terminu...
, że w świetle przedstawionych w piśmie z dnia 20 kwietnia 2016 r. okoliczności istniały podstawy do przywrócenia skarżącej terminu do uzupełnienia braku fiskalnego skargi...

II SA/Wa 264/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

nr [...], którym odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, gdyż nauczycielka w przewidzianym prawem terminie nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu., Postanowienie...
to stało się przedmiotem skargi złożonej przez nauczycielkę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania...

I OSK 814/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-16

., sygn. akt I OSK 814/14 w zakresie kosztów postępowania oraz wniosku J.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego...
z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. akt I OSK 814/14 postanawia: 1. odrzucić zażalenie; 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Wyrokiem z dnia 22...

II SA/Wa 1962/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-21

pouczenia o możliwości wniesienia skargi lub odwołania od orzeczenia pozwala na skuteczne wniesienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jeżeli strona...
nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 168 § 1 kpc). Pismo z wnioskiem o przywrócenie...

I OSK 468/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-29

). Na mocy postanowienia z dnia 8 listopada 2011 r., po uprzedniej odmowie przywrócenia stronie terminu do jej wniesienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił...
w/w skargę., Następnie postanowieniem z dnia 5 grudnia 2011 r., Sąd odrzucił wniosek, o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie przywrócenia...
1   Następne >   +2   5