Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X
  • Symbol

I SA/Wa 1533/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
o uchylenie decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2010 r. i orzeczenie co do istoty sprawy bądź też umożliwienie przywrócenia terminu dla wniesienia wniosku'., Kierując...

IV SA/Wa 2110/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-09

Infrastruktury z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra Transportu...
, Postanowieniem z dnia [...] września 2005 r. nr [...] Minister Infrastruktury po rozpatrzeniu wniosku B. O. i P. O. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

IV SA/Wa 2111/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-17

z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra...
ze zm.) - odmówił E. i W. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2004r. o ustaleniu lokalizacji obwodnicy m. J...

I SA/Wa 1903/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

niejawnym wniosku Z.W. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6...
sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.W. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie...

I SA/Wa 1046/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

[...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Minister Infrastruktury, postanowieniem z dnia [...] maja 2009 r...
., nr [...], po rozpatrzeniu wniosku M.S., odmówił wnioskodawczyni przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2008 r...

I SA/Wa 1863/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-09

[...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę; 2. zasądza ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
(pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Minister Budownictwa postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku E. R. o przywrócenie terminu do wniesienia...

I OZ 319/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Złożenie skargi kasacyjnej równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia , która nie została sporządzona przez adwokata i radcę prawnego...
w Warszawie z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1151/07 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Ministra...

I SA 1831/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-07

z dnia [...] lipca 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) stwierdza, że zaskarżone...
. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z ustaleń organu odwoławczego wynika, że Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] maja 2003 r., nr [...], orzekł o nabyciu z mocy prawa...

I SA/Wa 2021/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Infrastruktury z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania oddala skargę. Minister...
o wznowienie postępowania należy złożyć, w terminie 7 dni, wniosek o przywrócenie terminu do złożenia żądania wznowienia postępowania ze względu na naruszenie art. 10 § 1 k.p.a....

VIII SA/Wa 1057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-01

niejawnym sprawy z wniosku J. S. M. o przywrócenie terminu do złożenia skargi ze skargi J. S. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2010 r. znak...
[...] w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych postanawia : przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem z dnia [...] października 2010 r. (data nadania) J. S. M...
1   Następne >   +2   +5   +10   46