Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

I GZ 278/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-11

w Warszawie (dalej: WSA lub Sąd I instancji) odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. M. (dalej: skarżąca) na uchwałę Krajowej Rady Lekarsko...
nadania w UP) skarżąca wniosła do WSA skargę na ww. uchwałę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała...

II SA/Po 44/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-19

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie ze sprzeciwu D. S.A. od decyzji [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] listopada 2017 r...
umieszczona na piśmie omyłkowo (k. 27 akt sądowych)., Pismem z dnia 13 marca 2018 r. pełnomocnik [...] S.A. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu...

VIII SA/Wa 750/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] lipca 2012 r. znak...
: [...] w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności w zakresie organizowania targu zwierząt postanawia : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu...

IV SA/Wa 99/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-20

. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] sp. z o.o. z siedzibą w B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w B...
. na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić przywrócenia terminu...

II OZ 1097/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

. przywrócenia terminu do usunięcia braków skargi w sprawie ze skargi J. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia [...] marca 2020 r., znak...
) oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/Lu 286/20, odmówił J. K. przywrócenia terminu...

II SA/Lu 1049/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-21

w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu...
. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, wskazując, że ustalił ze skarżącym, że to skarżący...

II SA/Gd 638/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-14

za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego postanawia odmówić A Sp. z o.o. z siedzibą w B. przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 5...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi uzasadniając uchybienie terminu faktem, że ani w stopce ani w nagłówku zaskarżonej decyzji nie umieszczono adresu organu...

II OZ 451/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

, o odmowie skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zaskarżona decyzja została doręczona Spółce w dniu 13 września 2016 r., zatem wynikający z art...

II OZ 396/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić Zakładowi P. termin do uiszczenia wpisu od skargi. Postanowieniem z dnia 20...
marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 99/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Spółce Zakład P. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi...

II OSK 2248/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

Głównego Lekarza Weterynarii z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 17...
[...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia, uchylił zaskarżone postanowienie i rozstrzygnął o wynagrodzeniu z tytułu nieopłaconej...
1   Następne >   +2   +5   9