Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

I OZ 49/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie...
na nieuiszczenie wpisu od skargi., Pismem z dnia 13 października 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu...

III SA/Łd 727/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-10

niejawnym wniosku A. R. o przywrócenie terminu do wniesienia i opłacenia skargi w sprawie ze skargi A. R. na decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] Nr [...]; znak...
[...] w przedmiocie odmowy udzielania zezwolenia na założenie szkoły publicznej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia i opłacenia skargi R.A. W dniu 22...

IV SA/Wr 75/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-25

D. Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień...
Burmistrza Miasta O. (dalej jako: 'organ I instancji') z dnia 27 października 2021 r. ([...]) odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wszczęcie...

II SA/Po 448/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-10

niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Kuratora Oświaty z dnia...
(...) Nr (...) w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia /-/ M...

IV SA/Wr 46/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-06

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku skarżącej D. N.-Ł. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. z dnia [...] r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego postanawia : przywrócić termin do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] r. D. Kurator Oświaty...

II SA/Wa 402/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

niejawnym wniosku A. Sp. z o. o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję [...] Kuratora...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Pismem z dnia 11 lutego 2016 r. A. Sp. z o. o. z siedzibą w W., reprezentowana przez pełnomocnika adw. P. S...

III SA/Lu 841/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Pismem z dnia 26 lipca 2014 r. A. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę...
., Pismem datowanym na 8 października 2014 r. (nadane w placówce pocztowej tego samego dnia) skarżący wystąpił o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. W uzasadnieniu...

III SA/Łd 60/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-06-26

A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...] w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji, dotyczącego przekształcenia...

I SA/Wa 1286/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi K. S. na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie...
stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 13 września 2007 r. sygn. akt...

III SA/Lu 277/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-24

przez przedstawiciela ustawowego L. C. na postanowienie Kuratora Oświaty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o odroczenie...
w mocy postanowienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] (dalej: organ I instancji, Dyrektor Szkoły Podstawowej) z [...]. odmawiające przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12