Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 1977/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

Radiofonii i Telewizji z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
2018 r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu z [...] stycznia 2016 r...

VI SA/Wa 1424/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
spółce przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku nr [...] z dnia [...] lipca 2009 r. o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego...

V SA/Wa 2847/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi I. S. na postanowienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] sierpnia...
2016r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie...

VI SA/Wa 2769/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

w [...] na postanowienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia...
w mocy postanowienie Nr [...] z dnia [...] lipca 2013 r., w sprawie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku Nr [...] z dnia 25 lutego 2013r...

VI SA/Wa 120/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-20

. na postanowienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o przywrócenie terminu 1...
postanowienie Nr [...] z [...] października 2020 r. odmawiające wszczęcia postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji...

VI SA/Wa 205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na powiadomienie...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi na powiadomienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z [...] marca 2014 r. Skarżąca - R. Sp. z o.o....

V SA/Wa 3123/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

przy tym o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Pismem z dnia 25 lipca 2016 r. (doręczonym w dniu 1 sierpnia 2016 r.) wezwano Stronę...
[...] września 2016 r. Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wskazując na swój zły stan zdrowia i wnosząc o 'przywrócenie terminu aby KRRiT mogła...

V SA/Wa 156/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 września...
odmowy umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 30/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-06

wniosku J.O. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2017 r. o sygn...
w sprawie zaległości z tytułu opłat abonamentowych postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 6 lutego 2017 r...

II GZ 314/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi J. F. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie...
. sygn. akt V SA/Wa 1807/16 odmówił J. F. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] maja 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   9