Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II SAB/Po 47/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-05

przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ Wiesława Batorowicz Pismem z dnia [...] kwietnia 2014 r. A wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę...
Okręgowa Izba Radców Prawnych w P., Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik A wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

II GZ 112/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

zażalenia S. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 listopada 2016 r. sygn. akt V SA/Wa 4035/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
listopada 2016 r., sygn. akt V SA/Wa 4035/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu wniosku S. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II GZ 158/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: p.p.s.a.) odmówił S. P. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
listopada 2016 r. (data nadania) Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. W uzasadnianiu wniosku wskazał...

II GZ 307/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-24

odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi S. G. Rz. P. E'S.- N.-B.' w G. na uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26...
Administracyjny w W. postanowieniem z 22 stycznia 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 2036/13 odmówił S.G. Rz. P. E. 'S.-N..-B.' w Gubinie (dalej: 'skarżąca') przywrócenia terminu...

III SA/Łd 407/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 2017r., sygn. akt...
socjalnego na rok akademicki 2016/2017 p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. B.K. Postanowieniem z dnia 18 maja 2015r. Wojewódzki Sąd...

II SA/Po 554/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-14

niejawnym wniosku M. C. o przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Uczelnianej Komisji...
Ekonomicznej Uniwersytetu [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. Nr [...] w przedmiocie stypendium socjalnego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...

III SA/Łd 407/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-24

Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 2017r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia., Postanowieniem z dnia 18 lipca 2017r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 2017r., Odpis...

II GZ 351/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-08

uiścił wpis 5 maja 2022 r., nie wnosząc przy tym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Skarga zatem podlegała odrzuceniu., Uzasadniając zażalenie...
dowiedział się dopiero z postanowienia o odrzuceniu skargi doręczonego mu 17 czerwca 2022 r. Złożył też wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Wskazał...

II SA/Ol 278/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-06-29

choroby zawodowej postanawia 1) odrzucić skargę, 2) oddalić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, 3) oddalić wniosek o przyznanie prawa...
administracyjnego. Ponadto rozpoznania wymagają także dwa wnioski skarżącej dotyczące przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz zwolnienia...

II SA/Po 554/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-08-08

prawnego J.O., Pismem z dnia 27 lutego 2019 roku radca prawny J. O. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi...
skargę., Postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
1   Następne >   3