Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 200/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-10

K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej...
za naruszenie obowiązków informacyjnych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 16 lutego 2016 r. sygn. VI SA/Wa 200/16...

VI SA/Wa 1306/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznania sprawy oddala skargę Postanowieniem...
także ,,Skarżący', ,,Strona', ,,Wnioskodawca') przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Komisji z dnia [...] września 2019 r...

VI SA/Wa 1117/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-26

niejawnym wniosku P. S.A. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie...
przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę...

VI SA/Wa 559/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

niejawnym wniosku R. B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi R.B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] dnia 2011 r...
. Nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych postanawia przywrócić termin do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi Pismem z dnia 9 lutego 2012 r...

VI SA/Wa 2894/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-16

dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony. Wraz ze skargą stowarzyszenie złożyło wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pod skargą...
, jak i pod wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia, podpisy złożyli S. S. oraz L. W., W wykonaniu zarządzenia z 9 listopada 2015 r. doręczono stowarzyszeniu wezwanie...

VI SA/Wa 1358/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

października 2019 r. W dniu 17 grudnia 2019 r. został złożony w kancelarii Urzędu KNF wniosek Strony o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
od Decyzji wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy od Decyzji. Organ, postanowieniem z dnia [...] lutego 2020 r. o nr [...] rozpatrzył wniosek o przywrócenie terminu...

VI SA/Wa 2843/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-25

administracyjnych poprzez nadesłanie postanowienia stanowiącego rozstrzygnięcie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wniosku K. z siedzibą w S. o przywrócenie...
terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z [...] kwietnia 2013 r., nr [...]. Wraz z pismem z [...] czerwca 2014...

II SA/Wa 599/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

uiszczony został z jednodniowym opóźnieniem, a więc z uchybieniem ustawowego terminu. Wobec braku wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu wniesioną skargę...
II SA/Wa 599/15, skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi., Odpis przedmiotowego zarządzenia...

II GSK 844/13 - Wyrok NSA z 2014-07-09

zakończonej decyzją z dnia r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Rozpoznając wniosek, Komisja dała wiarę zeznaniom listonosza W. K., osoby...
29 stycznia 2010 r. Strona miała tego świadomość, na co wskazuje chociażby złożenie przez nią dodatkowego wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Z akt sprawy...

VI SA/Wa 1469/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-09

. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Komisja stwierdziła, iż dała wiarę zeznaniom W. K., osoby nie zainteresowanej rozstrzygnięciem Komisji w sprawie...
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2010 roku Komisja...
1   Następne >   +2   5