Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

I OZ 444/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L.T. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji [...] z dnia...
. L.T. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. orzeczenie. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż uchybił...

II SA/Wa 1083/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. J. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSW z siedzibą...
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia [...] marca 2015 r. bez nr w przedmiocie zdolności do służby p o s t a n a w i a - przywrócić termin do wniesienia skargi...

II SA/Wa 2100/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-22

wniósł odwołanie od powyższego orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, które zostały przekazane przez komisję pierwszej instancji do CKL...
., We wniosku o przywrócenie terminu strona wskazała, że przekroczenie terminu spowodowane było zapaleniem płuc, do wniosku dołączono zaświadczenie lekarskie obejmujące...

IV SA/Wr 538/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-22

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. Ż. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. Ż. na postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we W. z dnia...
przywrócenia terminu Pismem z dnia 19 października 2016 r. M. Ż. (zwany dalej stroną, skarżącym lub wnioskodawcą) wniósł skargę na postanowienie Wojewódzkiej Komisji...

II SA/Wa 36/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

niejawnym sprawy z wniosku M.H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia [...] października 2017 r...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi - Pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. M.H....

II SA/Wa 2100/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

. Pismem z 11 kwietnia 2019 r. P.F. wniósł odwołanie od powyższego orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, które zostały przekazane...
przez komisję pierwszej instancji do CKL., We wniosku o przywrócenie terminu strona wskazała, że przekroczenie terminu spowodowane było zapaleniem płuc, do wniosku dołączono...

II SA/Wa 140/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie [...] Rejonowa Komisja Lekarska podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych...
MSW w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Centralna Komisja Lekarska podległa Ministrowi Spraw...

II OZ 810/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

wniósł skargę kasacyjną od postanowienia tego Sądu z dnia 19 stycznia 2011 r. Nie został jednak złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
i w związku z wynikającym z akt sprawy stanem faktycznym uzasadniającym przyjęcie, że strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu wraz ze złożeniem skargi kasacyjnej...

II SA/Wa 2243/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

do organu odwoławczego z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. orzeczenia Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW w [...], do którego to wniosku załączył...
się złożył jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia (art. 58 § 1 i 2 k.p.a.), czy też z prośbą taką nie wystąpił. W orzecznictwie wskazuje...

III SA/Łd 1104/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-18

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Ł. T. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...
i Administracji w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zdolności do służby w Policji postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi k.p....
1   Następne >   +2   5