Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 12/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że zaskarżone...
decyzji z równoczesnym złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka odwoławczego z uwagi na brak pouczenia w tejże decyzji., W dniu [...] października...

II SA/Wa 1512/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że zaskarżone...
§ 2 k.p.a. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] grudnia 2013 r...

I OZ 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

. O. z dnia 22 października 2008 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] czerwca 2008 r...
, za pośrednictwem Komendanta Głównego Straży Granicznej, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Jako przyczynę...

II SA/Bk 796/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-10

na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 maja 2018 r. wniosku T. L. o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu na postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwiększenia dodatku służbowego p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu , Przed tut. Sądem toczyło się postępowanie ze skargi...

VIII SA/Wa 408/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Wyrokiem z dnia...
organu., Następnie wnioskiem z 16 maja 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia ww. wyroku...

II SA/Wa 1700/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. G. na orzeczenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] lipca 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej upomnienia postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pismem z 14 września 2015 r. P. G...

II SA/Wa 2799/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-25

2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga K. K. (dalej...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W ww. postanowieniu KGSG przedstawił dotychczasowy tok postępowania wskazując, co następuje:, Rozkazem...

II SA/Wa 3452/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-21

[...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę Komendant Główny Straży Granicznej (zwany dalej Komendantem Głównym SG...
[...] lipca 2021 r. skarżący za pośrednictwem operatora pocztowego wystąpił do Komendanta Głównego SG z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania wraz...

II SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-10

na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 maja 2018 r. wniosku T. L. o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu na postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu , Przed tut. Sądem toczyło...

II GSK 2166/11 - Wyrok NSA z 2013-02-13

23 lutego 2011 r., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego J. G. zarzucił brak przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sytuacji, gdy uchybienie...
absolutnie nie można wydedukować wniosku o przywrócenie uchybionego terminu. Skarżący sformułował bowiem w odwołaniu wyłącznie zarzuty w odniesieniu do decyzji organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   22