Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Bk 251/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-02

na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2018 r. wniosku R. M. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku...
mu czynów i wymierzającego karę dyscyplinarną wydalenia ze służby p o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej...

II SA/Wa 186/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. R. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską postanawia - odrzucić wniosek. Komendant Główny...

III SO/Łd 1/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-07-09

niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. J. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty za depozyt broni p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z [...] Komendant Wojewódzki Policji w Ł...

II SA/Wa 449/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

. nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2. zasądza od Komendanta Głównego...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Decyzją z dnia [...] lipca 2018 r. Komendant [...] Policji nakazał Z.S., P.S....

II SA/Wa 2395/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-13

. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę I Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Komendant Główny Policji (zwany dalej...
: 'KGP') postanowieniem z [...] sierpnia 2019r. nr [...] odmówił A. C. (zwany dalej: 'Skarżącym') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego...

II SA/Wa 657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
2011 r. Jednocześnie od decyzji tych skarżąca złożyła odwołania wraz z wnioskami o przywrócenie terminów do ich wniesienia., W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała...

IV SA/Po 244/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-01

postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia odwołania /-/ I. Kucznerowicz Komendant Miejski Policji Rozkazem personalnym nr [...] z dnia [...] na podstawie art. 41 ust...
Administracyjnego w Poznaniu o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W myśl art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r...

II OSK 674/08 - Wyrok NSA z 2009-04-29

. Odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia skarżący nadał w urzędzie pocztowym w dniu 29 sierpnia 2007r., Komendant Główny Policji...
w dniu [...] września 2007r. wydał postanowienie nr [...], którym odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz postanowienie nr [...], którym stwierdził...

III SA/Lu 258/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-13

. W. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym...
. Komendanta Wojewódzkiego Policji wpłynął wniosek pełnomocnika M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Nr [...] Komendanta Miejskiego Policji...

I OZ 1479/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

dotyczącej odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L.D. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] z dnia [...] marca 2015 r...
dotyczącej odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i przekazać sprawę w tym zakresie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100