Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

I OZ 331/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W.N. na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie...
z dnia [..] maja 2017 r., nr [..] w przedmiocie wyliczenia i zwrotu części uposażenia postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

III SA/Gd 522/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-02-23

[...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] z dnia 5 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala...
decyzji odwołanie zarzucając, iż została wydana z rażącym naruszeniem prawa , co skutkuje jej nieważnością oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Ke 463/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-17

Spółki 'A' w S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję...
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej p o s t a n a w i a: I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu...

I OSK 152/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Z. L. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...]., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem...
I instancji błędnie przyjął, że Z. L. złożył skargę dnia 22 grudnia 2005 r. Tego dnia skarżący złożył - za pośrednictwem organu - wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Po 502/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-07

niejawnym wniosku K. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 26 września 2012 r. sygn. akt II SA/Po 502/12 w sprawie ze skargi K. K...
postanawia przywrócić K. K. termin do wniesienia skargi kasacyjnej /-/ E. Podrazik Skarżący K. K., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, będącego adwokatem...

II SA/Wa 1523/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

J. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. R. na postanowienie Komendanta Głównego Straży Pożarnej nr [...] z dnia [...] maja...
2013 r. w przedmiocie wznowienia postępowania postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Wyrokiem z dnia 7 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd...

II SA/Po 502/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-07

niejawnym wniosku K. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 26 września 2012 r. sygn. akt II SA/Po 502/12 w sprawie ze skargi K. K...
służbowych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ W. Batorowicz Skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika...

II SA/Wa 1700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

niejawnym wniosku A. P. o przywróceniu terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] września 2008 r...
. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 3 listopada 2008 r. A. P...

II SA/Wr 89/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółki A w B. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25...
[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania p o s t a n a w i a: przywrócić stronie skarżącej termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 25...

I OZ 477/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

o przywróceniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. K. na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] kwietnia...
2012 r. nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków służbowych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać wniosek K. K. o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   24