Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosku o przywrócenie...
[...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej postanawia: 1) przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II SA/Gd 182/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-15

terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: przywrócić skarżącemu termin do złożenia...
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 3 marca 2009 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej...

II SA/Łd 359/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-10

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku R.R. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu skargi; 2. zwrócić skarżącej R.R. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi, zaksięgowanego w dniu 20 listopada...

II OZ 461/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] maja 2012 r...
1319/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J. S. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-27

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2014 r...
do świadczenia pieniężnego p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia zażalenia. a.bł. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...

II OZ 1262/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-01

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września 2007 r., zn...
we Wrocławiu odrzucił wniosek E. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września...

II SA/Łd 1439/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-29

., a więc z uchybieniem terminu do jego złożenia. Wobec tego, iż strona nie wystąpiła z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
Kierownik Urzędu orzekł, jak w postanowieniu., Pismem z dnia 25 października 2010r. H. G. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II SA/Łd 231/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-09

w dniu 9 czerwca 2015 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. K...
o s t a n a w i a: - przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. a.bł. J. K. wniósł skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

IV SA/Wr 23/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-16

Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania...
k.p.a., odmówił B. S. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu postanowienia organ orzekający wskazał, że strona posiadała...

II OZ 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

kasacyjnej oraz o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. N.-S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów...
z dnia 2 grudnia 2008 r., IV SA/Po 188/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu skargi kasacyjnej oraz wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100