Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

II SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-04

Sądu prawo wniesienia za pośrednictwem Prezydenta [...] odwołania do Wojewody [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Zgodnie bowiem z art. 58 § 2...
zd. 1 K.p.a. prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu., Z tych względów, Wojewódzki Sąd...

II SA/Po 114/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-19

, gdzie strona wniosła skargę na postanowienie Wojewody, w dniu 7 października 2010 r. postanowił odmówić Spółce przywrócenia terminu do wniesienia skargi., Jednocześnie...
Wojewody z dnia [...] 2010r. z uwagi na wniesienie jej po terminie., W dniu 22 grudnia 2010r. Spółka wezwała Powiatowy Urząd Pracy do usunięcia naruszenia prawa...

II SA/Sz 551/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-14

może uzyskać ochronę sądową swych praw, ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie przywrócenia działania administracji publicznej do stanu zgodności z prawem (B. Adamiak...
regulacji wynikającej z art. 127 § 2 K.p.a., skarżący przed wniesieniem skargi winien w terminie 14 dni od dnia doręczenia aktu (art. 129 § 1 K.p.a.), skierować...