Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 138/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Głównego...
Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

VI SA/Wa 1378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-06

niejawnym wniosku M. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Głównego...
Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: 1. odmówić przywrócenia terminu do złożenia...

III SA/Łd 969/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-30

. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem...
z [...] nr [...] Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej: GITD), po rozpoznaniu wniosku P. K. (dalej: strona, skarżący) z [...] o przywrócenie terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 1410/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-31

. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. SIA z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenia terminu do złożenia skargi na decyzję Głównego...
i 'przywrócenia terminu proceduralnego na złożenie skargi'., W uzasadnieniu podniosła, że skargę kasacyjną sporządziła ta sama adwokat przysięgła Republiki Łotewskiej...

VI SA/Wa 1606/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-19

z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Główny Inspektor Transportu Drogowego postanowieniem...
z dnia [...] lipca 2004r. na podstawie art. 59 § 1 kpa po rozpoznaniu wniosku Pana H.B. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora...

II SA/Sz 278/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-23

wniosku Spółki A. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Inspektora Transportu Drogowego z dnia...
Spółka złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi do WSA ., Przedmiotowy wniosek organ przekazał do Sądu w dniu 26...

VI SA/Wa 1031/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

niejawnym wniosku F. R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego ze skargi F. R. na decyzję Głównego Inspektora...
postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego Postanowieniem z dnia [...] maja 2014 r. Wojewódzki...

II SA/Rz 1134/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-04

Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala- Przedmiotem skargi W.K....
, ze zmianami), dalej 'k.p.a.', którym odmówił wyżej wymienionemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego...

II GZ 298/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-07

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. M. decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] kwietnia 2010 r...
z [...] grudnia 2010 r. ustanowiono dla skarżącego pełnomocnika, który pismem z [...] stycznia 2011 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków...

VI SA/Wa 3174/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

. na posiedzeniu niejawnym z wniosku B. sp. z o.o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B.sp. z o.o. z siedzibą...
w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100