Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

IV SA/Wa 530/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Główny Inspektor Sanitarny postanowieniem...
z dnia [...] lutego 2010 r., po rozpatrzeniu wniosku P. P. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...

II SA/Sz 305/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-05

niejawnym wniosku K.Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] w przedmiocie nadzoru...
sanitarnego p o s t a n a w i a odmówić skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] r., Nr [...], po rozpatrzeniu odwołania K. Z. od decyzji...

II SA/Bk 294/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-07

kwietnia 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku S. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie...
choroby zawodowej postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu , Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2015 r. wydanym w sprawie niniejszej oddalono skargę S. B. na decyzję P...

II GZ 259/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-12

z dnia 19 maja 2021 r., sygn. akt VII SA/Wa 2175/20, odrzucił wniosek A. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego...
I instancji, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

III SA/Gl 712/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-06

przywrócenia terminu w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 21 maja 2018 r. T. Z. wniósł...
. nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu. W skardze skarżący zawarł wniosek z tej samej daty o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W załączeniu nadesłał...

II OZ 401/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

o przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. M. na decyzję [...]Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] lutego...
, zaś w dniu 29 października 2015 r. złożyła w tutejszym Sądzie skargę kasacyjną od ww. wyroku. W skardze kasacyjnej nie został zawarty wniosek o przywrócenie terminu...

II GZ 258/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-12

z dnia 19 maja 2021 r., sygn. akt VII SA/Wa 2176/20, odrzucił wniosek A. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego...
I instancji, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który również został...

II OZ 1148/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

/Kr 2045/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi W. S. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
Administracyjny w Krakowie odmówił W. S. przywrócenia termin do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. odrzucił skargę...

II OZ 1149/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

/Kr 2044/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi W. S. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
Administracyjny w Krakowie odmówił W. S. przywrócenia termin do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. odrzucił skargę...

VII SA/Wa 2695/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

niejawnym wniosku L. L. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie składu sędziowskiego w sprawie ze skargi L. L. na postanowienie Głównego Inspektora...
Sanitarnego z dnia [...] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: odrzucić wniosek L. L. o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100