Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

IV SA/Po 423/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. P. P. Sp. z o.o z siedzibą w C. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
2012 r., nr [...] w przedmiocie odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku. Wyrokiem z dnia 3...

IV SA/Gl 887/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-26

administracyjnej świadczeń niepieniężnych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi postanawia odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem...
braków nie uzupełnił w zakreślonym terminie., Wnioskiem wniesionym w dniu [...] r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia...

II SA/Gl 347/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-18

Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów...
2018 r. Spółka 'A' złożyła wniosek o przywrócenie terminu dla rozpoznania odwołania. Uzasadniając wniosek Prezes Spółki podniosła, że w związku z problemami zdrowotnymi...

II SA/Sz 713/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-02

wniosku Spółki A. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na postanowienie Inspektora Pracy z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia p...
o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Postanowieniem z dnia (...( Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. odrzucił skargę Spółki A w S...

IV SA/Wr 28/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] E. W. Sp. z o.o. z siedzibą w B. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie Wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn pracowników postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Rz 999/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-20

niejawnym wniosku R. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze jego skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy...
w [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - postanawia - odmówić przywrócenia terminu do złożenia...

II SA/Rz 999/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-09

niejawnym wniosku R. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie...
odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania - postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] Okręgowy...

II SA/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-24

niejawnym wniosku z dnia 4 października 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. B. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy...
warunkach lub o szczególnym charakterze postanawia odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z dnia 19 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę T. B...

IV SA/Gl 616/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-29

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
)., Pismem nadanym w dniu [...] skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wskazał, iż skargę wniósł w terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Gl 259/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-15

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. W piśmie z dnia 22 lutego 2012 r. (data stempla pocztowego) B.K. wniosła...
wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że nie została prawidłowo poinformowana, iż skargę powinna złożyć do Okręgowego Inspektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   28