Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 2491/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. D. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin...
i Nasiennictwa z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia opłaty sankcyjnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia...

IV SA/Wa 720/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] lutego 2011 r...
. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty sankcyjnej postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Skarżący M. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wa 812/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin...
i Nasiennictwa z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie opłaty sankcyjnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

II OZ 227/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

13 stycznia 2014 r., IV SA/Wa 2491/13 odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Głównego...
skarżącemu w dniu 9 grudnia 2013 r., W dniu 18 grudnia 2013 r. skarżący złożył do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi tj. złożenia...

III OZ 569/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-05

maja 2021 r. sygn. akt II SA/Wr 155/21 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą...
19 maja 2021 r. sygn. akt II SA/Wr 155/21 odmówił Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w [...] przywrócenia terminu do wniesienia skargi...

IV SA/Wa 1971/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w B., wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wniosło [...] Sp. z o.o. Zgodnie...

OW 171/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-29

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 11 kwietnia 2002 r. [...] w przedmiocie e opłaty...
niewłaściwość do rozpoznania wniosku pełnomocnika '[...] sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin...

I OZ 1056/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-10

odmawiające M. J. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi i uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
przesyłki zawierającej wezwania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Op 13/15, odmówił przywrócenia terminu...

IV SA/Wa 720/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-25

czerwca 2011 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, jednocześnie dokonując tej czynności (dowód: potwierdzenie otrzymania przelewu przez Sąd - k...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżący nie uprawdopodobnił uchybienia terminowi bez swojej winy. Skarżący...

II SAB/Go 8/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-08

przywrócić termin. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni, od czasu ustania przyczyny...
o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na takie postanowienie przysługuje zażalenie (art. 88 p.p.s.a.)., W tych okolicznościach oraz z uwagi...
1   Następne >   2