Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 398/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-07

[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Główny Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem...
z dnia [...] listopada 2017 r. wydanym na podstawie art. 59 § 1 i 2 k.p.a. i art. 16 k.p.a., odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji L. [...] Inspektora...

II OZ 802/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia...
postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 1290/18, odrzucił wniosek A. S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...

IV SA/Wa 35/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

niejawnym wniosku R. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Decyzją z dnia [...] października 2015 r. Główny...

IV SA/Wa 2636/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-10

wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. K. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2016 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia kary pieniężnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. M. K. w dniu 4 września 2017 r...

II SA/Gl 908/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-07

wykorzystywania odpadów do rekultywacji środowiska w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...
skargi p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia [...] r. [...] Sp...

II OSK 3781/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 27 marca 2018 r., sygn...
[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

IV SA/Wa 520/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
pod nazwą [...] s.c. [...], ul. [...][...], [...] [...], o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia...

IV SA/Wa 668/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

niejawnym wniosku [...] S.A. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Inspektora...
z dnia 18 kwietnia 2016 r. wraz z wnioskiem - wniesionym za pośrednictwem organu - o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

IV SA/Wa 224/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-17

. S., J. K. z siedzibą w G. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
. z art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił firmie M. Spółka Jawna D. S., J. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego...

IV SA/Wa 1757/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

niejawnym wniosku M.M. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków fiskalnych skargi w sprawie ze skargi M.M. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia...
osobiście wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi., W uzasadnieniu powyższego wniosku skarżący podał, że z powodów zdrowotnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   49